Teenused

Ettevõtte siseturvalisuse tagamine:
– „End-to-end crypted“ andmeside- ja kommunikatsiooniseadmed (PriveInfraTM);
– elektroonilise (tööstus-) spionaaži avastamine ja tõkestamine ruumides;
– sõidukite- ja vara vastu suunatud rünnete tõkestamine (Sherlog Security Car);
– tippjuhtide ja võtmeisikute ning nende pereliikmete või vara vastu suunatud rünnete ennetamine ja tõkestamine;
– ettevõtte tegevust kahjustavate töötajate väljaselgitamine;
– siseturvalisuse kontseptsioonid ja protseduurireeglite tagamine;
– andmemassiivide analüüs (VizKeyTM) .

Kahjuennetus
– kindlustushuviga objektide ülevaatus ning tehnoloogiliste sõlmede ohuanalüüs;
– kindlustatud objektide käitlemise kontroll vastavalt tööohutuse- ja tehnoloogilistele  normidele.

Kahjukäsitlus:
– aset leidnud kahjujuhtumi sündmuskoha ülevaatus;
– kahjustatud objekti ülevaatus; kahjujuhtumi  tekkemehhanismi väljaselgitamine;
– kahjujuhtumiga seotud isikute intervjueerimine.

Kindlustusuurimine
– täiendavate tõendite kogumine kahjujuhtumis osalenud isikute tausta ning omavaheliste suhete osas;
– võimalike tunnistajate väljaselgitamine ning intervjueerimine; uurimiseksperimentide teostamine sündmuskohal;
– IT tarkvarapõhised uuringud ja – analüüs;
– kuriteoavalduse koostamine õiguskaitseorganitele;
– koostöö õiguskaitseorganitega ning menetluses olevate kriminaaluurimiste monitooring.

Õigusabi:
– õigusvastase ründe ohvriks langenud isikute õiguste kaitse;
– õigusvastase tegevusega kahju tekitanud isikute väljaselgitamine ning nende ebaseadusliku tegevuse osas tõendite kogumine;
– juriidiliste- ja eraisikute nõustamine ning esindamine kohtueelses kriminaalmenetluses;
– kuriteoavalduste ja muude menetlusdokumentide koostamine;
– õigusbüroodele alltöövõtu korras tugiteenused täiendavate tõendite kogumisel;
– tööõiguse alased konsultatsioonid.

Koolitused
– riskianalüüsi ja kindlustusuurimise alased koolitused;
– meie poolt pakutavate programmide ja seadmete koolitused;
– ettevõtte siseturvalisuse alased koolitused.

Kadunud isikute ja vara otsingud.